නිෂ්පාදන නාමාවලිය

නිෂ්පාදන නාමාවලිය

product catalog1 product catalog2 product catalog3 product catalog4 product catalog5 product catalog6 product catalog7 product catalog8


පසු කාලය: අප්රේල්-18-2022

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

UHMWPE flat grain cloth

UHMWPE පැතලි ධාන්ය රෙදි

Fishing line

ධීවර මාර්ගය

UHMWPE filament

UHMWPE සූත්රිකාව

UHMWPE cut-resistant

UHMWPE කැපීමට ඔරොත්තු දෙන

UHMWPE mesh

UHMWPE දැලක්

UHMWPE short fiber yarn

UHMWPE කෙටි කෙඳි නූල්

Color UHMWPE filament

වර්ණ UHMWPE සූත්රිකාව